بازدید مسئولین سازمان صنعت معدن و تجارت همراه با استاندار استان البرز